Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο NORTH AEGEAN SLOPS ιδρύθηκε το 1998 στη Θεσσαλονίκη από τον Ηλία Ορφανίδη και παρέχει έκτοτε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα απόβλητα, τους λιμένες, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές, τους οδικούς άξονες, τα χωματουργικά έργα κ.α.

Έδρα συντονισμού των εργασιών της είναι η Θεσσαλονίκη, ενώ παραρτήματα λειτουργούν σε Βόλο και Πειραιά.

Η NORTH AEGEAN SLOPS, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, συνιστά στην πράξη έναν «όμιλο εταιρειών», δεδομένου ότι διαχειρίζεται κατ' αποκλειστικότητα, με ολική ναύλωση, εφτά σκάφη διαφορετικών λειτουργιών, ενώ παράλληλα διευθύνει και δύο εταιρείες (διαχείρισης αποβλήτων και εμπορίας μηχανημάτων / οχημάτων) ιδίων συμφερόντων.

Η δραστηριότητα του «Ομίλου» καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ επεκτείνεται σταδιακά και στο εξωτερικό (τρέχουσα συνεργασία σε Βαλκάνια και Βόρεια Ευρώπη).

Η άρτια λειτουργική δομή του αλλά και η φερέγγυα και αξιόπιστη οικονομική του κατάσταση στηρίζονται ανέκαθεν στην αρχή της επιχειρησιακής αυτογνωσίας, με αποτέλεσμα να μην συντρέχει σήμερα ουδεμία δανειακή χρήση ή πιστωτική εκκρεμότητα, για κάποια από τις διαχειριζόμενες εταιρείες.

Η επιστημονική κατάρτιση, η διαρκής επιμόρφωση, η κατάλληλη εξειδίκευση και η συσσωρευμένη εμπειρία του προσωπικού αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητά του Ομίλου, σε πλήρη συνοδοιπορία με την σύγχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη υλικοτεχνική υποδομή του.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, οι παρεχόμενες δραστηριότητες της μητρικής επιχείρησης είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, SA 8000:2008 και ISO 16304:2013.

Με γνώμονα τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στα αντικείμενα που εξυπηρετεί, ο Όμιλος συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε θέματα βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ηθική επιβράβευση για τις άρτιες και ολοκληρωμένες εργασίες που παρέχονται στο ειδικότερο αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων αποτέλεσε η σχετική βράβευση της μητρικής επιχείρησης το 2007 από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, πιστοποιώντας παράλληλα την αναγνωρισμένη αξιοπιστία και δυναμική της στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι.

Ο Όμιλος καλύπτει σήμερα ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εργασιών, όπως η Προστασία του Χερσαίου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η Διαχείριση Αποβλήτων, η Αποθήκευση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων, τα Χωματουργικά Έργα, οι Λιμενικές Υπηρεσίες, οι Μεταφορές Προσώπων και Αγαθών, η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η Διεξαγωγή Χημικών Αναλύσεων, η Εμπορία Οχημάτων.

Επίσης, η εταιρεία συνεργάζεται με αναγνωρισμένα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων που καλύπτουν όλα τα αντίστοιχα είδη αποβλήτων (π.χ. απόβλητα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρονικών στηλών και συσσωρευτών, απόβλητα λιπαντικών ελαίων, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Στον Όμιλο, πέραν της ομώνυμης ατομικής επιχείρησης, ανήκουν διαχειριστικά και οι ακόλουθες εταιρείες:

1. WAOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES
Διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και προώθησης επενδυτικών σχεδίων.
WAOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES

2. ΚΑΡΜΑ
Εμπορία πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
ΚΑΡΜΑ

3. ΑΛΚΙΠΠΗ Ναυτική Εταιρεία
Διαχείριση του πλοίου «ΑΛΚΙΠΠΗ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή στερεών αποβλήτων από πλοία και τον επιφανειακό καθαρισμό της θάλασσας.
ΑΛΚΙΠΠΗ Ναυτική Εταιρεία

4. ΑΣΤΡΑΠΗ Ναυτική Εταιρεία
Διαχείριση του πλοίου «ΤΑΣΟΣ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων από πλοία.
ΑΣΤΡΑΠΗ Ναυτική Εταιρεία

5. ΑΣΙΝΗ Ναυτική Εταιρεία
Διαχείριση του πλοίου «ΑΣΙΝΗ» με αντικείμενο λειτουργίας την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας αντιρρύπανσης. ΑΣΙΝΗ Ναυτική Εταιρεία

6. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ναυτική Εταιρεία
Διαχείριση του πλοίου «ΤΑΣΟΣ ΙΙ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ναυτική Εταιρεία

7. ΑΛΟΝ ΣΕΒΟΥ Ναυτική Εταιρεία
Διαχείριση του πλοίου «ΑΛΟΝ ΣΕΒΟΥ» με αντικείμενο λειτουργίας τη θαλάσσια μεταφορά προσώπων.
ΑΛΟΝ ΣΕΒΟΥ Ναυτική Εταιρεία

8. ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ Ναυτική Εταιρεία
Διαχείριση του πλοίου «ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων.
DJI 0014

9. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ναυτική Εταιρεία
Διαχείριση του πλοίου «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή στερεών αποβλήτων από πλοία.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ναυτική Εταιρεία

TOP