Νέα

24/05/18 Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΝέαΝέα

Η NORTHAEGEANSLOPSE.M.A.E. η οποία εδρεύει στην 26ης Οκτωβρίου 42, τ.κ. 54627 Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 800805744, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «NORTHAEGEANSLOPSAE.», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τη NORTHAEGEANSLOPSAE. όπως ενδεικτικά σε Πελάτες και Προμηθευτές που διατηρούν μόνιμη ή περιοδική σχέση συνεργασίας με την NORTHAEGEANSLOPSAE. στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την NORTHAEGEANSLOPSAE.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της NORTHAEGEANSLOPSAE., είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η NORTHAEGEANSLOPSAE.από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της NORTHAEGEANSLOPSAE.

Η NORTHAEGEANSLOPSAE. σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. Από τον ανωτέρω ορισμό της “επεξεργασίας” σημαίνει ότι σε μια υπηρεσία στην έννοια αυτή υπάγεται τόσο η αυτοματοποιημένη, όσο και η δια χειρός επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως:

 

A. Ποια δεδομένα

προσωπικού

χαρακτήρα

επεξεργαζόμαστε

και από πού

τα συλλέγουμε

Η NORTHAEGEANSLOPSAE. επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην NORTHAEGEANSLOPSAE. εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την NORTHAEGEANSLOPSAE., υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην NORTHAEGEANSLOPSAE.πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την Τράπεζα για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Τράπεζας που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Η NORTHAEGEANSLOPSAE..επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της NORTHAEGEANSLOPSAE. ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ.  φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς).

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης της με τους Πελάτες της και τους Προμηθευτές της η NORTHAEGEANSLOPSAE.συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία και διεύθυνση εργασίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, φορολογική κατοικία, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), καθώς και δείγμα υπογραφής (φυσικής ή ηλεκτρονικής).

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την NORTHAEGEANSLOPSAE. είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την NORTHAEGEANSLOPSAE.

Β Νομιμότητα

επεξεργασίας

Η NORTHAEGEANSLOPSAE.επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την NORTHAEGEANSLOPSAE. και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων .

Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της NORTHAEGEANSLOPSAE.με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την NORTHAEGEANSLOPSAE. ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο.

Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Γ. Ανάκληση

συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως τη συγκατάθεσή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση quality@northaegeanslops.gr

Δ. Σκοποί

επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την NORTHAEGEANSLOPSAE.., την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων και οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή προϊόντων /υπηρεσιών της NORTHAEGEANSLOPSAE.., την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της NORTHAEGEANSLOPSAE. ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.

Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς την NORTHAEGEANSLOPSAE. οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικώς, για την κατάρτιση των συναλλαγών και για λόγους προστασίας των συναλλαγών.

Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την NORTHAEGEANSLOPSAE. αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με προσφερόμενα από την NORTHAEGEANSLOPSAE. προϊόντα και υπηρεσίες.

Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της NORTHAEGEANSLOPSAE. που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις).

Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της NORTHAEGEANSLOPSAE. που συνέχονται ενδεικτικά με: α) τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής /εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, β) την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, γ) την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων, δ) τη διαχείριση λειτουργικών και πιστωτικών κινδύνων της NORTHAEGEANSLOPSAE., ε) τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρηση).

Ε. Χρόνος τήρησης

δεδομένων

Η NORTHAEGEANSLOPSAE. διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την NORTHAEGEANSLOPSAE..

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με την NORTHAEGEANSLOPSAE. δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της NORTHAEGEANSLOPSAE., εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων καθώς και οι εκάστοτε λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές της NORTHAEGEANSLOPSAE..

Ε. Ποιοι είναι οι

αποδέκτες των

δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα

Η NORTHAEGEANSLOPSAE. δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για:

Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της NORTHAEGEANSLOPSAE.. δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της NORTHAEGEANSLOPSAE. είτε β) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας.

Η NORTHAEGEANSLOPSAE.έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

ΣΤ. Δικαιώματα

υποκειμένου

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικώνδεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την NORTHAEGEANSLOPSAE.., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Τράπεζας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας καιυπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Τράπεζας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον .

Άρνηση της NORTHAEGEANSLOPSAE. ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «NORTHAEGEANSLOPSAE.»  και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση quality@northaegeanslops.gr

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στις 24/05/2018 στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της εταιρείας μας με σκοπό την αντιμετώπιση πετρελαϊκής φύσεως ρύπανσης που μόλυνε δεξαμενή που τροφοδοτεί με πόσιμο νερό την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ύστερα από σχετική εντολή της ΕΥΑΘ ΑΕ, στις 14.01.2018, εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας έσπευσε στα ρυπασμένα σημεία, κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα (Αγ.Βαρβάρα, Βραχιά, Σίνδος και Δεξαμενή Δ2) και αξιολόγησε την κατάσταση από πλευράς απαιτούμενων αντιρρυπαντικών μέσων και μεθόδων. Κατόπιν, με υποστήριξη πλωτών και χερσαίων μέσων μας, έγινε εφαρμογή και χρήση ειδικών απορροφητικών υλικών, μηχανισμών αναρρόφησης και πλωτών φραγμάτων, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Οι εργασίες αντιρρύπανσης συνεχίζονται προληπτικά ακόμη και σήμερα, ενώ αναμένονται να περατωθούν στο προσεχές διάστημα.

photo 2 blog 6

photo 3 blog 6

photo 4 blog 6

 

 

Την άμεση βοήθεια της NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε. ζήτησε εσπευσμένα ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκειμένου να αποτρέψει την εισροή της πετρελαϊκής ρύπανσης σε ακτές, παραλίες και πλαζ της αρμοδιότητάς του, εξαιτίας της βύθισης του πλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».


Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. και του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών του ΑΠΘ υπογράφτηκε στις 11.03.2016.

Tην τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, μεγάλες ποσότητες φυτοπλαγκτόν άρχισαν να καλύπτουν επιφανειακά όλη σχεδόν την έκταση του θαλάσσιου παραλιακού μετώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης, λόγω της έξαρσης του φυσικού φαινομένου της ερυθράς παλίρροιας στον Θερμαϊκό Κόλπο.

TOP