Εγνατία Οδός - Καθαρισμός ΜΕΡ

Καθαρισμός και συντήρηση Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης οδικών αξόνων

  • Εποπτικός εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος.
  • Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, εργαλείων και μεταφορικών μέσων.
  • Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού.
  • Απομάκρυνση επιπλεόντων και φερτών υλικών κατά την φάση του ελέγχου.
  • Καθαρισμός μονάδων, άδειασμα, επαναπλήρωση υλικών και νερού.
  • Πραγματοποίηση επιδιορθώσεων, τοποθέτηση ανταλλακτικών, συντήρηση.
  • Μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.
  • Εργαστηριακός έλεγχος αποβλήτων.
  • Απόκριση σε περίπτωση ατυχημάτων σε οδικούς άξονες.
  • Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων και λοιπών αναφορών.

Φωτογραφικό Υλικό

egnatia-odos-1Συλλογή Υγρών Αποβλήτων Οδικού Άξονα

TOP