Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης

 • Διάθεση αντιρρυπαντικών σκαφών επιφυλακής (24/7).
 • Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πλοία και παράκτιες εγκαταστάσεις.
 • Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης σε χερσαίους χώρους.
 • Διάθεση πλωτών φραγμάτων, skimmers, απορροφητικών υλικών, αντλιών, οχημάτων.
 • Περιορισμός εξάπλωσης της ρύπανσης με χρήση πλωτών φραγμάτων και απορροφητικών υλικών, καθώς και περισυλλογή των διαφυγόντων αποβλήτων.
 • Μεταγγίσεις, απαντλήσεις και μεταφορτώσεις φορτίων, καυσίμων, υδάτων, αποβλήτων από/προς πλοίο ή από/προς ξηρά.
 • Εκπόνηση σχεδίων φόρτωσης πλοίων (STS Plan).
 • Καθαρισμός και αποκατάσταση ρυπασμένων παράκτιων και χερσαίων περιοχών, ακτών, κρηπιδωμάτων κλπ.
 • Συγγραφή και οργάνωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

prolipsi-1prolipsi-2prolipsi-3prolipsi-4prolipsi-5prolipsi-6

Περισυλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων από τη θάλασσα

 • Χρήση ειδικών αντιρρυπαντικων σκαφών.
 • Καθαρισμός θαλάσσιων χώρων από επιπλέοντα αντικείμενα και απορρίμματα.

prolipsi-7

Μετάγγιση και θέρμανση φορτίων, σε ξηρά και θάλασσα

 • Θέρμανση δεξαμενών πλοίου, δεξαμενών ξηράς, isotanks, βυτίων κλπ.
 • Εκπόνηση σχεδίων φόρτωσης (STS Plan) και σύνταξη-διεκπεραίωση σχετικών λιμενικών, τελωνειακών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
 • Διάθεση/μίσθωση κατάλληλου εξοπλισμού (power packs, υποβρύχιες υδραυλικές αντλίες, συστήματα ατμογεννήτριας και σερπαντίνων, σωληνώσεις φορτίου, υδραυλικές μάνικες, κλπ).
 • Διάθεση εξειδικευμένου βοηθητικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.

Φωτογραφικο Υλικό

prolipsi-8Αποκατάσταση Ρυπασμένου Χερσαίου Χώρουprolipsi-9Αποκατάσταση Ρυπασμένης Παράκτιας Έκτασηςprolipsi-10Περισυλλογή Επιπλέοντων Απορριμμάτωνprolipsi-11Αντιμετώπιση Χερσαίας Ρύπανσηςprolipsi-12Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσηςprolipsi-13Φορητά Συγκροτήματα Ατμογεννήτριαςprolipsi-14Power Packsprolipsi-15Μάνικες Διαφόρων Τύπων, Σωληνώσεις Φορτίουprolipsi-16Υποβρύχιες Υδραυλικές Αντλίες

TOP